Як запросити консультацію в Державній митній службі

Як запросити консультацію в Державній митній службі

Кирило Номінас, адвокат адвокатської компанії «Соколовський і Партнери»

Опубліковано в газеті «Юридическая практика» № 41 (772) від 9 жовтня 2012 року

Державна митна служба України,
вул. Дегтярiвська, 11г, м. Київ, 04119
Товариство з обмеженою відповідальністю «А»,
вул. Клінічна, 25, м. Київ, 03141,
тел. (044) 495-19-28
Вих. № 01-04/09/2012
26 вересня 2012 року

Звернення щодо надання консультації

Товариство з обмеженою відповідальністю «А» має на меті здійснити ввезення транспортних засобів на територію України в митному режимі тимчасового ввезення.
Відповідно до частини 1 статті 21 Митного кодексу України, за зверненнями підприємств та громадян, що переміщують товари, транспортні засоби комерційного призначення через митний кордон України або провадять діяльність, контроль за якою, відповідно до цього Кодексу, покладено на митні органи (заінтересованих осіб), митні органи безоплатно надають консультації з питань практичного застосування окремих норм законодавства України з питань державної митної справи.
Згідно з частиною 2 вказаної статті консультації з питань практичного застосування окремих норм законодавства України з питань державної митної справи надаються митницями за місцем розташування підприємств (за місцем проживання або тимчасового перебування громадян) або цент­ральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи, в усній, письмовій або, за бажанням заінтересованої особи, електронній формі у строк, що не перевищує 30 календарних днів, наступних за днем отримання відповідного звернення. Консультації в письмовій формі надаються у вигляді рішень митних органів.
ТОВ «А» необхідна консультація стосовно порядку тимчасового ввезення транспортних засобів на територію України щодо наступного.
Відповідно до пункту 3 частини 2 статті 265 Митного кодексу України, декларантами мають право виступати, зокрема, представництва іноземних фірм — щодо товарів, що не підлягають відчуженню та призначені для службового користування цих представництв при декларуванні в митні режими тимчасового ввезення, реекспорту, транзиту, а також імпорту щодо товарів, ввезених для власних потреб таких представництв.
Відповідно до частини 1 статті 103 Митного кодексу України, тимчасове ввезення — це митний режим, відповідно до якого іноземні товари, транспортні засоби комерційного призначення ввозяться для конкретних цілей на митну територію України з умовним повним або частковим звільненням від оподаткування митними платежами і без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та підлягають реекспорту до завершення встановленого строку без будь-яких змін, за винятком звичайного зносу в результаті їх використання.
Згідно з частиною 1 статті 105 Митного кодексу України, у митний режим тимчасового ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами поміщуються виключно товари, транспортні засоби комерційного призначення, зазначені у статті 189 цього Кодексу та в додатках В.1 — В.9, С, D до Конвенції про тимчасове ввезення (м. Стамбул, 1990 рік), на умовах, визначених цими додатками, а також повітряні судна, які ввозяться на митну територію України українськими авіакомпаніями за договорами оперативного лізингу.
Слід зазначити, що положеннями Митного кодексу України не передбачено транспортних засобів приватного використання, але таке право надається міжнародними актами, а саме: Конвенцією про тимчасове ввезення (м. Стамбул, 1990 рік), до якої 24 березня 2004 року приєдналася Україна, що набула чинності 22 вересня 2004 року (Конвенція).
У разі тимчасового ввезення товарів на умовах Конвенції про тимчасове ввезення (м. Стамбул, 1990 рік) гарантування їх перебування в митному режимі тимчасового ввезення здійснюється відповідно до положень зазначеної Конвенції.
Стаття 2 Конвенції про тимчасове ввезення (м. Стамбул, 1990 рік) визначає, що, відповідно до положень цієї Конвенції, кожна із Договірних Сторін зобов’язується надавати згоду на тимчасове ввезення товарів (у тому числі транспортних засобів), зазначених у додатках до цієї Конвенції.
Не впливаючи на положення Додатку «E», режим тимчасового ввезення надається з загальним умовним звільненням від ввізного мита і податків та без застосування ввізних обмежень чи заборон економічного характеру (час­тина 2 статті 2 Конвенції).
Згідно зі статтею 2 Додатку «С» до Конвенції, правом на тимчасове ввезення, відповідно до статті 2 Конвенції, користуються транспортні засоби комерційного чи приватного використання.
Для цілей цієї Конвенції додатки, чинні стосовно Договірної Сторони, становлять невід’ємну частину цієї Конвенції; стосовно такої Договірної Сторони будь-яке посилання на Конвенцію включає в себе також і посилання на такі додатки.
Під терміном «приватне використання» розуміється перевезення особою виключно для особистих потреб, за винятком будь-якого комерційного використання («комерційне використання» — платне перевезення осіб або промислове чи комерційне платне або безоплатне перевезення вантажів). Згідно з пунктом «і)» статті 1 Конвенції, термін «особа» означає як фізичну, так і юридичну особу, якщо інше не передбачено контекстом.
Також з додатків виходить, що пільги, які надаються цим Додатком, зокрема режимом тимчасового ввезення із загальним умовним звільненням від сплати ввізного мита та податків і без застосування ввізних обмежень чи заборон економічного характеру, поширюються лише у таких випадках: а) транспортні засоби комерційного використання повинні бути зареєстрованими на території, яка не є територією тимчасового ввезення, на ім’я особи, яка зареєстрована або постійно проживає за межами території тимчасового ввезення, і ввозитись та використовуватись особами, які здійснюють свою діяльність з такої території; b) транспортні засоби приватного використання повинні бути зареєстрованими на території, яка не є територією тимчасового ввезення, на ім’я особи, яка зареєстрована або постійно проживає за межами території тимчасового ввезення, і ввозитись та використовуватись особами, які постійно проживають на такій території.
ТОВ «А» вважає необхідним отримати консультацію з питань практичного застосування вказаних норм законодавства України з питань державної митної справи (статті 103, 105 Митного кодексу України) з метою отримання відповіді на питання: чи може бути застосований до транспортного засобу, що надходить на митну територію України і належить іноземній компанії для службового приватного використання представництвом такої компанії, режим тимчасового ввезення з повним звільненням від оподаткування митними платежами? Якщо так, то яким є строк такого тимчасового ввезення? Якщо ні, в якому порядку слід ввозити транспортні засоби для службового використання представництвом іноземної компанії? Чи можна в цьому випадку керуватися, зокрема, правовою позицією Вищого адміністративного суду України, що закріплена в ухвалі у справі № К/9991/25756/11 від 14 грудня 2011 року.
З урахуванням викладеного, керуючись статтями 103, 105 Митного кодексу України,
Прошу:

1. Надати консультацію з питань практичного застосування норм законодавства України з питань державної митної справи (статті 103, 105 Митного кодексу України), в якій роз’яснити, чи може бути застосований до транспортного засобу, що надходить на митну територію України і належить іноземній компанії для службового приватного використання представництвом такої компанії, режим тимчасового ввезення з повним звільненням від оподаткування митними платежами та який строк такого тимчасового ввезення?
2. У разі якщо ввезення транспортних засобів в режимі тимчасового ввезення для приватного використання представництвом іноземної компанії є неможливим, просимо повідомити, яким чином слід здійснювати оформлення ввезення транспортних засобів для службового використання представництвом іноземної компанії.
3. Відповідь на це звернення прошу надати в письмовій формі за адресою: вул. Клінічна, 25, м. Київ, 03141 (для Адвокатського об’єднання «Адвокатська компанія «Соколовський і Партнери»).
Додатки:
1. Копія ухвали Вищого адміністративного суду України у справі № К/9991/25756/11 від 14 грудня 2011 року (8 аркушів).

                                                       З повагою, директор ТОВ «А»  І.В. Балицький

Комментарий эксперта

Кирилл НОМИНАС, адвокат АО «Адвокатская компания «Соколовский и Партнеры»

Новый Таможен­ный кодекс Укра­ины, внеся существенные изменения в регулирование соответствующих отношений, часто ставит субъектов хозяйствования в затруднительное положение, связанное с непониманием определенных его положений. В таких случаях полезным, или даже необходимым, является предварительное согласование с таможенными органами определенных действий, которые могут осуществляться, в том числе, в порядке получения таможенной консультации.
Таможенный кодекс Украины по аналогии с Налоговым кодексом Украины (с налоговыми консультациями) урегулировал институт предоставления таможенных консультаций. То есть по сравнению с предыдущим Таможенным кодексом более полно были установлены правила их предоставления и последствия применения, и дело не только в четком определении сроков их предоставления и их бесплатности.
Основная польза от таможенных консультаций состоит в том, что нельзя привлечь к ответственности лицо, которое действовало согласно консультации по вопросам практического применения норм таможенного законодательства Украины, а также в возможности судебного обжалования предоставленной консультации как акта индивидуального действия. А это, в свою очередь, обеспечивает определенную степень защиты от произвольного толкования норм законодательства.
Таким образом, мы настоятельно рекомендуем субъектам хозяйствования по спорным вопросам получать таможенные консультации, что будет способствовать правильному применению таможенного законодательства.