Вексельний оборот згадуємо забуте

Вексельний оборот згадуємо забуте

Владислав СОКОЛОВСЬКИЙ, керуючий партнер Адвокатської компанії "Соколовський і Партнери"

У цій публікації  розглядаються загальні питання вексельного обороту та оформлення векселів.

Нормативна база:
ЦКУ
Цивільний кодекс України

УВЗ
Уніфікований закон про переказні та прості векселі

Закон про обіг векселів
Закон України від 05. 04. 2001р. № 2374-ІІІ «Про обіг векселів в Україні»

Закон про ЦП
Закон України від 23. 02. 2006р. № 3480- ІV «Про цінні папери та фондовий ринок»

Кризові явища (затримки платежів, відсутність кредитування реального сектору економіки тощо) з якими зараз почали зіштовхуватися підприємці потребує пошук нових інструментів для розв'язання проблем суб'єктів господарювання та згадування старих опрацьованих фінансових інструментів, зокрема розрахунків між підприємствами за допомогою простих та переказних векселів.
Отже якщо не має «живих» грошей розраховуватися за поставлений товар, надані послуги можна здійснити розрахунки за допомогою векселя. У ст.14 Закону про ЦП визначено, що:
1. Вексель - цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю).
2. Векселі можуть бути прості або переказні та існують виключно у документарній формі.
3. Особливості видачі та обігу векселів, здійснення операцій з векселями, погашення вексельних зобов'язань та стягнення за векселями визначаються законом.

У разі розрахунку простим векселем: векселедавець, який, видає вексель векселедержателю, зобов'язується сплатити за цим векселем при настанні строку платежу суму зазначену у векселі.
Розрахунки за переказним векселем здійснюються наступним чином: векселедавець видає вексель векселедержателю i пропонує йому звернутися за платежем за таким векселем до - платника.
При видачі векселя треба звертати увагу на його правильне оформлення тому, що недотримання чітко встановленої форми векселя тягне за собою втрату його вексельної сили.
У ст. 1 УВЗ містяться обов'язкові реквізити переказного векселя:
1. Назва "переказний вексель", яка включена до тексту документа і висловлена тією мовою, якою цей документ складений;
2. Безумовний наказ сплатити визначену суму грошей;
3. Найменування особи, яка повинна платити (трасат);
4. Зазначення строку платежу;
5. Зазначення місця, в якому повинен бути здійснений платіж;
6. Найменування особи, якій або наказу якої повинен бути здійснений платіж;
7. Зазначення дати і місця видачі векселя;
8. Підпис особи, яка видає вексель (трасант).

Ст.5 Закону про обіг векселів встановлює, що векселі (переказні i прості) складаються в документарнiй формі на бланках з відповідним ступенем захисту від підроблення, форма та порядок виготовлення яких затверджуються ДКЦПФР за погодженням з НБУ з урахуванням норм УВЗ, i не можуть бути переведені у бездокументну форму (знерухомленi).
Слід зазначити що, вексель, після його видачі не пов'язаний у юридичному плані з правочином, що був підставою для його видачі, будь-яке посилання на умови видачі векселя, якщо воно впливає на безумовність вексельного зобов'язання, спричиняє втрату документом сили векселя.
Прості та переказні векселя містять пропозицію (так званий вексельний наказ), однак платник має право відмовитися від прийняття такої пропозиції (відмовитися від акцепту). У цьому разі платник за векселем вважатиметься не зобов'язаним платити за ним. Тоді грошові кошти можна буде стягнути лише у порядку регресу, тобто з тих осіб, які поставили свої підписи на векселі: векселедавця, аваліста, держателів векселя.
Строки платежу за векселем можуть бути наступними:
за пред'явленням;
у визначений строк від пред'явлення;
у визначений строк від складання;
на визначену дату.
У векселі, який підлягає оплаті за пред'явленням або у визначений строк від пред'явлення, може бути передбачено нараховування відсотків на вексельну суму.
Слід зазначити, що вексель стає таким документом після його підписання векселедавцем i передачі векселедержателю. У ст.5 Закону про обіг векселів визначено, що вексель підписується:
• від iменi юридичних осіб - власноручно керівником та головним бухгалтером (якщо така посада передбачена штатним розписом юридичної особи) чи уповноваженими ними особами. Підписи названих осіб мають бути скрiпленi печаткою юридичної особи;
• від iменi фізичних осіб - або власноручно такою фізичною особою, або уповноваженою нею особою, iз зазначенням iндивiдуального iдентифiкацiйного номера з державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, наданого органом державної податкової служби, i паспортних даних векселедавця - трасанта (серія i номер паспорта, найменування органу, що видав паспорт, дата його. видачі, місце проживання). Підпис фізичної особи також має бути скріплений печаткою, якщо вона є у векселедавця.
Простий вексель згідно зі ст.75 УВЗ має аналогічні реквізити, як i переказний, але з деякими застереженнями. Так, замість вексельного наказу платнику сплатити визначену суму коштів, простий вексель містить обіцянку векселедавця сплатити таку суму коштів.
Крім зазначених вище обов'язкових реквiзитiв векселя на лицьовому боці можуть бути й інші реквізіти, вiдсутнiсть яких не несе за собою втрати документом сили векселя. До таких реквiзитiв належать акцепт - для переказного векселя, а також аваль - для обох видів векселів.
Згідно зі ст.28 УВЗ шляхом акцепту трасат (платник) зобов'язується здійснити платіж за векселем, якщо настав строк платежу.
Акцепт є вчиненим, коли на векселі є підпис трасата або його представника. Від iменi юридичних осіб цей напис має містити підпис керівника та печатки підприємства.
Способом забезпечення виконання вексельного зобов'язання є аваль. Слід зазначити, що аваліст бере на себе солідарну відповідальність, також у разі коли він самостійно не брав участі в операціях, на підставі яких вексель виник або на підставі яких його було передано.
Аваліст може обмежити відповідальність частиною вексельної суми, здійснюючи аваль векселя не в повному обсязі. Основний та солідарний боржник (аваліст) відповідають однаково. Тобто аваліст відповідає так само, як i особа, за яку надано аваль.
Векселі передаються за спрощеною формою - індосаментом. Індосамент переносить всі права, що випливають з переказного векселя (ст.14 УВЗ). Із положень ст.41 УВЗ можна зробити висновки, що правомiрнiсть володіння векселем необхідно перевіряти шляхом дослідження безперервності iндосаментного ряду. За допомогою цього ряду перевіряється перехід векселя від однієї особи до іншої без переривання. Згідно ст. 15 УВЗ: що оскільки не обумовлено протилежне, індосант (особа, яка вчинила індосамент) відповідає за акцепт i за платіж. Таку солідарну відповідальність можливо виключити, якщо дописати до тексту iндосаментiв так зване безоборотне застереження. Воно виглядає наступним чином: Без обороту на мене. Отже у разі неакцепту або неплатежу до індосанта не можуть бути пред'явлені вимоги щодо виконання вексельного зобов'язання у порядку регресу.
Узагальнюючи наведене вище можна стверджувати, що вексель є дієвим фінансовим інструментом і суб'єктам господарювання, з урахуванням кризових явищ в економіці України, слід привернути на нього увагу. Але ж треба не забувати, що правильне оформлення вексельних розрахунків за допомогою відповідних спеціалістів (адвокатів та аудиторів) є запорукою зменшення кількості господарських спорів між підприємцями, які випливають із вексельного обороту.