Повернення судового збору

Повернення судового збору

Опубліковано в газеті "Юридична практика" від 12 серпня 2014 року

Підготувала адвокат адвокатської компанії "Соколовський і Партнери" Тетяна Філатова

1 липня 2014 року
Вих. № 0107
Сімановському Олександру Володимировичу
Адреса: пров. Георгіївський, 7,
м. Київ, 01030
Начальнику Територіального управління
Державної судової адміністрації у м. Києві
ТОВ «Х»,  Код ЄДРПОУ 12345678
Адреса: вул. Леніна, буд. 1, офіс 2,
Київська область, м. Ірпінь, 08200
Тел.: (050)123-45-67

ЗАЯВА

про видачу подання на повернення сплаченого судового збору без подальшого звернення до суду

11 квітня 2014 року товариством з обмеженою відповідальністю «Х» (ТОВ «Х») через установу банку за реквізитами для перерахування судового збору Господарського суду м. Києва було сплачено судовий збір за подання заяви про банкрутство у розмірі 6090,00 грн (шість тисяч дев’яносто гривень 00 коп.) на рахунок № 31215206783001 Головного управління Державної казначейської служби України у м. Києві, який було зараховано до державного бюджету, що підтверджується оригіналом платіжного доручення № 189 від 11 квітня 2014 року (додаток № 1).
Однак ТОВ «Х» після сплати судового збору 11 квітня 2014 року у сумі 6090,00 грн до Господарського суду м. Києва не зверталося.
Процедура повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів регулюється Порядком повернення коштів, помилково або надміру сплачених до державного та місцевих бюджетів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України № 787 від 3 вересня 2013 року, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 вересня 2013 року за № 1650/24182.
Пунктом 5 Порядку встановлено, що повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету податків, зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів бюджетів здійснюється за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету. Подання подається до органу казначейства за формою, передбаченою нормативно-правовими актами з питань повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету коштів, або в довільній формі на офіційному бланку установи за підписом керівника установи (його заступника відповідно до компетенції), скріпленим гербовою печаткою (у разі наявності) або печаткою із найменуванням та ідентифікаційним кодом установи, з обов’язковим зазначенням такої інформації: обґрунтування необхідності повернення коштів з бюджету, найменування платника (суб’єкта господарювання), код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті), сума платежу, що підлягає поверненню, дата та номер документа на переказ, який підтверджує перерахування коштів до відповідного бюджету.
Контроль за справлянням надходжень до бюджету за кодами бюджетної класифікації 23030000 та 22050000 здійснюється Верховним Судом України, Державною судовою адміністрацією, Вищим господарським судом, Вищим адміністративним судом України, Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних та кримінальних справ (додаток до постанови КМУ «Перелік кодів бюджетної класифікації в розрізі органів, що здійснюють контроль за справлянням надходжень до бюджету» від 16 лютого 2011 року № 106).
На підставі вищевикладеного, керуючись положеннями пункту 5 Порядку повернення коштів, помилково або надміру сплачених до державного та місцевого бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 787 від 3 вересня 2013 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2013 року за № 1650/24182,

ПРОШУ:

— видати подання Територіального управління Державної судової адміністрації України у м. Києві на повернення ТОВ «Х» (ідентифікаційний код 12345678, адреса: 08200, Київська область, м. Ірпінь, вул. Леніна, буд. 1, офіс 2, банківські реквізити: поточний рахунок № 260012345678 в ПАТ «ВіЕйБі Банк» МФО 380537) сплаченого на рахунок Господарського суду м. Києва (ідентифікаційний код 05379487) судового збору за порушення справи про банкрутство, код бюджетної класифікації 22030001, в розмірі 6090,00 грн (шість тисяч дев’яносто гривень 00 коп.) згідно з платіжним дорученням № 189 від 11 квітня 2014 року без подальшого звернення до суду;
— надати подання уповноваженій особі ТОВ «Х» особисто або поштою (вказати необхідне).

Додаток:
Оригінал платіжного доручення № 189 від 11 квітня 2014 року на суму 6090,00 грн, що підтверджує сплату судового збору, на 1 (одному) аркуші.

Директор ТОВ «Х»
_______________________  І.І. Іванов
10 липня 2014 року
Вих. № 1007
До Головного управління
Державної казначейської служби України у м. Києві
вул. Терещенківська, 11а, м. Київ, 01004
ТОВ «Х», Код ЄДРПОУ 12345678
Адреса: вул. Леніна, буд. 1, офіс 2,
Київська область, м. Ірпінь, 08200
Тел.: (050)123-45-67
ЗАЯВА

про повернення коштів з бюджету

11 квітня 2014 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Х» (ТОВ «Х») через установу банку за реквізитами для перерахування судового збору Господарського суду м. Києва було сплачено судовий збір за подання заяви про банкрутство у розмірі 6090,00 грн (шість тисяч дев’яносто гривень 00 коп.) на рахунок № 31215206783001 Головного управління Державної казначейської служби України у м. Києві, який було зараховано до державного бюджету, що підтверджується оригіналом платіжного доручення № 189 від 11 квітня 2014 року (додаток № 1).
Однак ТОВ «Х» після сплати судового збору 11 квітня 2014 року у сумі 6090,00 грн до Господарського суду м. Києва не зверталось.
Процедура повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів регулюється Порядком повернення коштів, помилково або надміру сплачених до державного та місцевих бюджетів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України № 787 від 3 вересня 2013 року, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 вересня 2013 року за № 1650/24182.
7 липня 2014 року ТОВ «Х» отримало від Територіального управління Державної судової адміністрації України подання № 1-1234/56 про підтвердження необхідності повернення помилково зарахованих коштів, які надійшли на аналітичний рахунок № 31215206783001 в ГУ ДКСУ у м. Києві згідно з платіжним дорученням № 189 від 11 квітня 2014 року на суму 6090,00 грн (шість тисяч дев’яносто гривень 00 коп.).
На підставі вищевикладеного, керуючись положеннями пункту 8 Порядку повернення коштів, помилково або надміру сплачених до державного та місцевого бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 787 від 3 вересня 2014 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2013 року за № 1650/24182,

ПРОШУ:

— повернути ТОВ «Х» (ідентифікаційний код 12345678, адреса: 08200, Київська область, м. Ірпінь, вул. Леніна, буд. 1, офіс 2) помилково сплачений судовий збір у розмірі 6090,00 грн (шість тисяч дев’яносто гривень 00 коп.), перерахувавши його на поточний рахунок № 260012345678 в ПАТ «ВіЕйБі Банк» МФО 380537.

Додатки:
— оригінал подання ТУ ДСА України від 7 липня 2014 року № 1-1234/56 на одному аркуші;
— оригінал платіжного доручення № 189 від 11 квітня 2014 року на суму 6090,00 грн, що підтверджує сплату судового збору, на (одному) аркуші.

Директор ТОВ «Х»
______________   І.І. Іванов

 

Татьяна ФИЛАТОВА,
адвокат АК «Соколовский и Партнеры»

Вопросы возврата судебного сбора урегулированы Законом Украины «О судебном сборе», но на практике возникают ситуации, когда плательщику необходимо возвратить судебный сбор, поскольку дальнейшее обращение в суд не осуществлялось, например: в результате досудебного урегулирования спора исчезла необходимость в обращении в судебную инстанцию, а судебный сбор уплачен, или ошибочно осуществлена уплата судебного сбора в связи с неверным определением подсудности дела и прочее.

В соответствии со статьями 43, 56 Бюджетного кодекса Украины на Украине применяется казначейская форма обслуживания государственного бюджета Украины, которая предусматривает осуществление Государственным казначейством Украины операций с денежными средствами государственного бюджета.

Согласно Положению о Государственной казначейской службе Украины, утвержденному Указом Президента Украины от 13 апреля 2011 года № 460/2011, Государственная казначейская служба обеспечивает казначейское обслуживание государственного и местных бюджетов на основе ведения единого казначейского счета и управление имеющимися финансовыми ресурсами, которые ею учитываются.

Частью 1 статьи 7 Закона Украины «О судебном сборе» определено, что оплаченная сумма судебного сбора возвращается по постановлению суда в случаях: уменьшения размера исковых требований или внесения судебного сбора в большем размере, чем установлено законом; возврата заявления или жалобы; отказа в открытии производства по делу; оставления заявления или жалобы без рассмотрения (кроме случаев, когда такие заявления или жалобы оставлены без рассмотрения в связи с повторной неявкой истца или по его ходатайству); закрытия производства по делу.

Таким образом, при возникновении оснований для возврата судебного сбора по причинам, указанным в части 1 статьи 7 Закона Украины «О судебном сборе», его возврат осуществляется в соответствии с Порядком исполнения решений о взыскании денежных средств государственного и местных бюджетов или должников, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 3 августа 2011 года № 845. Этим постановлением определен механизм исполнения решений о взыскании средств государственного и местных бюджетов или должников, принятых судами, а также другими государственными органами, уполномоченными в соответствии с законом принимать такие решения.

Что же касается прочих оснований, которые не перечислены в статье 7 Закона Украины «О судебном сборе», куда относится и уплата судебного сбора без последующего обращения в суд и, соответственно, при отсутствии оснований для постановления судебного решения о вопросе возврата судебного сбора, денежные средства возвращаются плательщику в соответствии с Порядком возврата средств, ошибочно или излишне уплаченных в государственный и местные бюджеты, который утвержден приказом Министерства финансов Украины № 787 от 3 сентября 2013 года и зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 25 сентября 2013 года под № 1650/24182 (Порядок № 787). Именно Порядок № 787 и определяет процедуру возврата денежных средств, ошибочно или излишне уплаченных в государственный и местные бюджеты. Кроме того, положения этого Порядка не распространяются на операции по возврату денежных средств из бюджета по решению суда, что и рассматривается в данной ситуации.

Пунктом 5 Порядка № 787 предусмотрено, что возврат ошибочно или излишне уплаченных в государственный и местные бюджеты денежных средств осуществляется при наличии представления органа, который контролирует пополнение поступлений в бюджет (в нашем случае это Государственная судебная администрация). Из этого следует, что плательщику, уплатившему судебный сбор ошибочно или излишне без дальнейшего обращения в суд, необходимо обратиться в Территориальный орган ГСА для получения данного представления с заявлением о выдаче представления о необходимости возврата уплаченного судебного сбора без дальнейшего обращения в суд, при этом обязательно приложив к данному заявлению оригинал платежного документа, подтверждающего уплату судебного сбора, и обосновав причину необходимости такого возврата.

Получив такое представление, необходимо обратиться в Территориальное управление Государственной казначейской службы Украины с заявлением о возврате судебного сбора, обязательно указав при этом: наименование плательщика, код ЕГРПОУ (для юрлица) или фамилию, имя, отчество физлица, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов (другими словами, идентификационный номер) или серию и номер паспорта (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям в установленном порядке отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и имеют отметку в паспорте), сумму судебного сбора, подлежащего возврату, банковские реквизиты, на которые будет осуществляться возврат судебного сбора, и приложить полученное от Территориального органа ГСА представление на возврат денежных средств. Если плательщик желает вернуть сумму судебного сбора наличными средствами (в случаях, когда отсутствует расчетный счет), это необходимо указать в заявлении.

И еще один важный момент, на который следует обратить внимание. Орган казначейства по месту зачисления платежа в бюджет принимает от плательщика полученное от Территориального органа ГСА представление о необходимости возврата судебного сбора плательщику вместе с заявлением о возврате судебного сбора, даты составления которых не превышают 30 календарных дней (пункт 10 Порядка № 787).