Адвокатська компанія "Соколовський і Партнери"

Сильна команда податкових адвокатів
 • Eng
 • Рус
 • Укр

19 років на ринку юридичних послуг

 
 
 • Податкова адвокатура, податкове планування, податкове представництво, спори з податковою, юридична допомога під час податкових перевірок, оскарження рішень ДПІ
 • Оптимізація кредиторської та дебіторської заборгованості, досудова санація, стягнення заборгованості, банкрутство
 • Господарські спори, тендерне законодавство, складання договорів, вирішення корпоративних спорів
 • Правова допомога адвоката у цивільному, господарському, адміністративному, кримінальному процесах, представництво інтересів в Європейському Суді з прав Людини
 • Консультації з експортно-імпортних операцій, підготовка контрактної документації, оскарження рішень митних органів в адміністративному та/або судовому порядках
 • Правова допомога під час допиту, захист в суді, оскарження дій слідчого, прокурора, слідчого судді, адвокатська допомога потерпілому
 • Комплексна правова експертиза господарської діяльності юридичної особи з метою визначення її справедливої ​​ціни на ринку і реального стану активів
 • Супровід угод (M&A) з аналізом фінансових господарсько-правових і податкових наслідків, вибір найбільш оптимальних юридичних та економічних рішень
 • Розробка та впровадження антикорупційних програм, здійснення compliance-процедур, супровід під час розслідування корупційних правопорушень
 • Оформлення прав на землю, вирішення земельних спорів, консультації з земельного законодавства, юридична допомога сільськогосподарським виробникам
 • Консультації з трудового права, складання внутрішніх документів підприємства, адвокатська допомога у вирішенні трудових спорів, консультації з охорони праці

Телефони в Києві: +38 (044) 495-19-28, 495-19-29, 275-67-99

Ел. пошта: pravo@splf.ua

Skype: splf.ua

Договори в підприємницькій діяльності

Номінас Кирило, юрисконсульт АК «Адвокатська компанія «Соколовский і Партнери»

У даній статті розглядаються деякі питання, пов'язані з укладенням і виконанням господарських договорів

Укладення договорів у наш час займає суттєве місце в підприємницькій діяльності. Зокрема, у зв'язку із загальним розвитком економіки України збільшується кількість господарюючих суб'єктів і сфер їхньої діяльності, крім того, підвищуються вимоги до організації взаємозв'язку між суб'єктами такої діяльності, а відтак, і до договірної роботи на підприємстві.
Однією з основних функцій господарського договору є його правозахисна функція, тобто договір - це правова форма відносин, у рамках якої відбувається взаємна діяльність господарюючих суб'єктів, забезпечується, у тому числі й примусове виконання зобов'язань сторонами з використанням майнових санкцій. Таким чином, укладання договору - це не малозначний момент перед початком взаємних економічних відносин, а істотний етап цих відносин.
У наш час не рідкістю є випадки, коли підготовка й укладання договору є процедурою більш тривалою і юридично більш складною, аніж безпосередні правовідносини, що виникають на підставі даного договору або виконання обов'язків за таким договором. Це пов'язано в першу чергу з тим, що сторони договору хочуть бути впевненими в тому, що вони підписують, і в тих наслідках які на них очікують після підписання; а викладення домовленостей сторін, спрямованих на досягнення того чи іншого результату, у юридично грамотній формі робить досягнення такого результату, із правової точки зору, забезпеченим.
Цивільно-правовий (господарський) договір є однією з найпоширеніших різновидів правочинів, що вчинюються за участю громадян і підприємців, а також однією з головних підстав для виникнення прав і обов'язків, як це передбачено статтею 11 Цивільного Кодексу України. Договором є домовленість двох або декількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків. На відміну від односторонніх правочинів договір завжди є угодою двох (у двосторонніх договорах) або трьох або більше (у багатосторонніх договорах) учасників. Тому до договорів застосовуються правила цивільного законодавства про правочини за участю двох або більше осіб.
Законодавство України проголошує принцип свободи договору: громадяни і юридичні особи вільні в його укладенні. Примус до укладання договору не допускається, за винятком випадків, коли обов'язок укласти договір прямо передбачена законодавством (наприклад, обов'язок підприємця укласти публічний договір у відповідності зі статтею 633 Цивільного Кодексу України) або добровільно прийнятим зобов'язанням (наприклад, обов'язок укласти договір, установлений у попередньому договорі).
Учасники цивільних і господарських правовідносин вправі укласти договір, як передбачений, так і прямо не передбачений законодавством. На практиці одержали широке поширення договору, прямо не передбачені законодавством: на надання консалтингових, інформаційних та інших послуг, на виконання робіт, пов'язаних зі збором і аналізом інформації про можливого партнера, оформленням установчих документів і забезпеченням реєстрації юридичних осіб, та безліч інших. До відносин сторін у змішаному договорі застосовуються у відповідних частинах положення актів цивільного законодавства про договори, елементи яких містяться у змішаному договорі, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті змішаного договору. Такі договори є правомірними й такими, що створюють обов'язки для сторін. Тому в цьому випадку варто особливо уважно ставитися до деталей договору, зіставляти їх з умовами схожих договорів і обмірковувати можливі наслідки неоднакового сприйняття сторонами умов договору. І, якщо такий змішаний договір є новим для практики, не зайвою буде додаткова робота з фіксування діяльності спрямованої на укладення даного договору, для запобігання можливих господарських спорів, пов'язаних із тлумаченням тих чи інших його умов, у крайньому випадку, це може допомогти захистити права й законні інтереси сторони при проведенні тлумачення судом.
Законодавством передбачається досить багато вимог до укладення договорів. Наприклад, до форми, змісту договору, процедурі його укладення.
Зміст договору визначається сукупністю умов, погоджених сторонами при його укладенні. Умови договору визначаються на розсуд сторін, крім випадків, коли зміст відповідної умови прямо зазначено законодавством.
Договір вважається укладеним, коли сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Тут варто відзначити, що Цивільний Кодекс України та Господарський Кодекс України мають схожі підходи до вимог щодо істотних умов, так, у відповідності зі статтею 638 Цивільного Кодексу України істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. У статті 180 Господарського Кодексу України вказується, що сторони при укладенні господарського договору зобов'язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору. Недотримання сторонами цих правил може принести негативні наслідки, причому як у відносинах між сторонами договору, так і у відносинах з органами державної влади (див. новина «Взыскать, нельзя оставить») або, наприклад, до спорів з податковою у випадку невідповідності формулювання умов договору нормам законів по оподатковуванню (для визначення об'єкта оподатковування). У випадку, коли договір не укладений, він не має юридичної сили, а тому будь-які дії пов'язані з його виконанням, з юридичної точки зору є безпідставними.
Коли умови договору не визначено сторонами або диспозитивною нормою, відповідні умови можуть визначатися звичаями ділового обороту, застосовними до відносин сторін. Також варто пам'ятати про можливість застосування аналогії закону або аналогії права.
Принцип «pacta sunt servanda» (договір повинен виконуватися) є одним з основоположних у юриспруденції і досить відомим у суспільстві, укладення договору - це юридична дія, що ставить сторони в певні рамки, у яких будуть здійснюватися права й обов'язки в даних правових відносинах.
Таким чином, сторони повинні ставитися до укладення договорів з належною увагою, і, безсумнівно в суб'єкта господарської діяльності повинна бути належним чином налагоджена договірна робота, також слід зазначити, що для економічно значимих договорів бажаним є професійний юридичний супровід процедури їхнього укладення. В остаточному підсумку належне укладення господарських договорів може зменшити кількість звернень до суду з позовами про повернення боргу, а також інших суперечок.

Ви сповіщаєте про хибодрук в наступному тексті:
Щоб надіслати повідомлення натисніть кнопку "Сповістити про хибодрук". Також можна додати коментар.